Psykiske lidelser

Depresjon

Ved depresjon opplever mange å ha lite eller ingen interesse og glede over de fleste aktiviteter, nedsatt energi og tretthet. Mange blir svært selvkritiske og pessimistiske. Noen vil også beskrive seg som følelsesmessig tom og flat. Depresjonen fører ofte med seg mye grubling og bekymring, og mange sliter også med angstproblematikk. Følelser som skam, sinne og skyld kan prege hverdagen.

Mange opplever en slitenhet og tretthet som fører til at man er mindre i aktivitet og isolerer seg stadig mer fra omverdenen. Man kan befinne seg i en spiral som det kan være vanskelig å bryte på egenhånd.

Kognitiv terapi gir hjelp og veiledning til å kartlegge tanke- og følelsesmønstre som preger hverdagen. Det kan være nyttig å bli bevisst ulike grunnleggende antagelser og leveregler man drives av, og hvordan disse kan være opprettholdende på depresjonen.

Noen opplever langvarig depresjon, mens andre opplever depresjon over kortere perioder utløst av konkrete hendelser som tap, skilsmisse eller sykdom.

Uansett årsak vil det å snakke om sin situasjon og de utfordringene man opplever føre til økt refleksjon, og man får mulighet til å komme gjennom det vonde på en konstruktiv og god måte.

«Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs.» -Søren Kierkegaard

-Tanken teller- 

Angst

Angst og panikkanfall oppleves som svært skremmende. Kroppen reagerer bl.a. med høy puls, skjelving, svetting, kvelningsfornemmelser og svimmelhet. Noen opplever også munntørrhet og kvalme. Man reagerer med unngåelse og flukt, eller med «frys» eller "låses fast". Tankene preges av katastrofe, som f.eks «Nå dør jeg» eller «Jeg blir gal».

Ofte fører angstproblematikk til unngåelse av situasjoner eller steder. Dette er med på å forsterke angsten, noe som igjen fører til ytterligere unngåelse. Man kommer inn i vonde sirkler det kan være vanskelig å bryte.

Kognitiv terapi ved angstlidelser er en veldokumentert og effektiv behandlingsmetode. Man får god informasjon om hva angst er, og hvorfor terapien legges opp slik den gjør. Eksponeringstrening er sentralt i behandlingen. Det lages et personlig program, og det gis god veiledning underveis. Det er en krevende prosess for pasienten, men mange opplever bedring etter kort behandlingsforløp.

«Vil man forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene der den bor»
- Aksel Sandemose

-Tanken teller- 

Sosial angst

Det er helt normalt å være nervøs eller spent før man skal holde en tale eller møte nye mennesker. Men redsel for at andre skal vurdere deg på negative måter kan ta overhånd og føre til begrensninger i livet. Da er det smart å få behandling og veiledning i hvordan man kan overvinne denne frykten.

Ofte er det symptomer som skjelving, rødming, stotring og svetting som fører med seg en rekke tankeprosesser som f.eks «De synes jeg er dum» og «Jeg klarer ikke å uttrykke meg». Angstsymptomene, tankene og følelsene er ubehagelige, og man lager seg mestringsteknikker for å forsøke å motvirke disse reaksjonene. Ofte fører det til unngåelse, noe som igjen fører til isolasjon og økende sosial angst.

I behandlingen kartlegges tanker, reaksjoner og følelser, og vi samarbeider om å utarbeide ulike atferdseksperimenter. Begreper som innover- og utoverfokus, samt grunnleggende antakelser til seg selv og andre har stor betydning i behandlingen av sosial angst.

Trening gjør mester, og med kunnskap om prosesser i kroppen og god veiledning fra terapeuten kan du overvinne frykten for andres vurdering.

-Tanken teller- 

Lav selvfølelse

Svært mange sliter med selvkritisk tenkning og lav selvfølelse. Man kan oppleve usikkerhet og en følelse av å ikke strekke til. Det kan i mange tilfeller være fornuftig og riktig å være kritisk til seg selv slik at man kan oppnå forbedring. Men når selvkritisk tenkning blir overdreven og lite realistisk, er det viktig å kunne identifisere disse tankene og de følelsene disse tankene gir. Først da kan man bli en god støtte for seg selv.

Vi vurderer oss selv opp mot andre; sosial sammenligning. Dagens bruk av sosiale medier fører til økt perfeksjonisme. Samtidig vet man at det perfekte som regel er uoppnåelig. Hvis man hele tiden strever etter det perfekte, er det lett å glemme de små tingene man faktisk får til i hverdagen.

Å jobbe mot økt selvfølelse innebærer blant annet å bli bevisst hvilke grunnleggende holdninger man har til seg selv og andre, og hvilke verdier man ønsker å leve etter.

Endringsprosesser krever tid og innsats. Kognitiv terapi tilbyr en anerkjent måte å møte denne problemstillingen på.

-Tanken teller- 

Sorg

Sorg etter dødsfall er en normal og viktig reaksjon, og man reagerer på ulike måter. Det er ingen reaksjonsmåte som er feil. Det å miste noen man var glad i er vondt. Det kan kjennes i hele kroppen, og det fører som regel til at tankeprosesser og følelser endres. Man kan endre oppfatning om seg selv, andre og framtiden. Hendelser man ikke la så stor vekt på tidligere kan få endret mening og kraft etter et dødsfall.

Man opplever både følelsesmessige og tankemessige belastninger. Det kan være vanskelig å akseptere tapet og å reorganisere seg mot en ny hverdag.

Sorg er en prosess der man forsøker å finne en balanse mellom fortid og nåtid. Dette er noe man må forholde seg til resten av livet, og som for mange oppleves å gå lettere med tiden.

Sorg innebærer sterke følelser som tristhet, frustrasjon og smerte. Man kan også kjenne på depresjon, fortvilelse, angst, skyld og i noen tilfeller også selvforakt.

Det er viktig med omsorg, støtte og empati i en sorgprosess.

Noen ganger blir sorgen langvarig og altoppslukende, og det kan oppleves som at den aldri vil gi slipp. Et mål i terapien vil ikke være å fjerne sorgen, men det kan være å få hjelp til å redusere det følelsesmessige trykket og å mestre hverdagen på en god nok måte.

«Ikke be noen om å komme over det, hjelp dem å komme gjennom det» - sitat ukjent

-Tanken teller -